News

DARIVANJE: HALID BEŠLIĆ @ ARENA VARAŽDIN, 15. 10. 2022.

Osvojite ulaznice za koncert: Halid Bešlić, Arena Varaždin, 15. 10. 2022.

on 16 Sep

Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193, objavljuje Pravila sudjelovanja u darivanju „Osvojite ulaznice za koncert: HALID BEŠLIĆ @ ARENA VARAŽDIN”.

Članak 1.

Priređivač darivanja je Eventim d.o.o., ulica Vice Vukova 8, 10000 Zagreb, OIB: 62317651193 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na Facebook profilu Eventim.hr i Instagram profilu eventim_hr.

Članak 2.

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u darivanju „Osvojite ulaznice koncert: HALID BEŠLIĆ @ ARENA VARAŽDIN” (dalje u tekstu: Igra).

Članak 3.

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača.

Članak 4.

Igra se realizira u periodu od petka, 16. rujna 2022. godine do ponedjeljka, 19. rujna 2022. godine.

Igra se provodi na način da se na Facebook profilu 1x dijele dvije ulaznice za koncert dobitnicima te se na Instagram profilu 1x dijele dvije ulaznice za koncert dobitnicima. Dobitnici ne mogu biti isti i na Facebook profilu i na Instagram profilu.

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici tvrtke Eventim d.o.o., stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe na istom kanalu Igre može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 7.

Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internet stranicama www.eventim.hr , te na Facebook i Instagram kanalima tvrtke Eventim d.o.o.

Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.

Članak 8.

Igra se provodi u periodu u periodu od petka, 16. rujna 2022. godine do ponedjeljka, 19. rujna 2022. godine na način:

- da se do ponedjeljka, 19. rujna 2022., najkasnije do 11:00 sati sudionik prijavi na nagradnu igru putem Facebooka - tako da objavu označi sa ''sviđa mi se'' te napiše koja mu je najdraža Halidova pjesma. Eventim će u ponedjeljak, 19. rujna 2022. nakon 12:00 sati odabrati dobitnika među prijavljenima.

- da se do ponedjeljka, 19. rujna 2022., najkasnije do 11:00 sati sudionik prijavi na nagradnu igru putem Instagrama - tako da objavu označi sa ''sviđa mi se'' te napiše koja mu je najdraža Halidova pjesma. Eventim će u ponedjeljak, 19. rujna 2022. nakon 12:00 sati odabrati dobitnika među prijavljenima.

Nagradni fond nagrade iznosi maksimalno 520,00 HRK

Članak 9.

Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija tvrtke Eventim o čemu se vodi dnevni zapisnik.

Tročlanu komisiju čine:

1. Damir Vranić (Eventim d.o.o.)

2. Tena Vahčić (Eventim d.o.o.)

3. Ivana Nikšić (Eventim d.o.o.)

Članak 10.

Ukupni nagradni fond iznosi maksimalno 520,00 HRK uključujući iznos poreza na dodanu vrijednost, a sastoji se od:

2 (slovima: dvije) glavne nagrade:

- 2 x 2 ulaznice za donje tribine za koncert HALID BEŠLIĆ @ARENA VARAŽDIN, 15.10.2022.

Nakon završetka Igre, Priređivač će organizirati uručenje nagrada dobitnicima, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.

Članak 11.

Priređivač igre će dobitnike obavijestiti pisanim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti informirani i putem službene web stranice tvrtke Eventim, www.eventim.hr po završetku Igre.

Članak 12.

U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.

Nagrade u obliku potrošačkih kartica, dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je, po podacima, identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. S potrošačke kartice nije moguće podići gotovinu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade u roku od 30 (slovima: trideset) dana po završetku Igre.

Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u roku od 30 (slovima: trideset) dana dobitnik ne preuzme nagradu, vrijede odredbe PRAVILNIKA O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA, NN 8/10.

Članak 14.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 15.

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog

Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.eventim.hr, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

U Zagrebu, 16.09.2022.

Eventim d.o.o.

Damir Vranić, direktor